Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
FACIAS oferă gratuit sprijin cetăţenilor ignoraţi de instituţiile statului
FACIAS susține accesul liber şi neîngrădit al cetățenilor la informaţiile de interes public!

Campania 544 se referă la Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public şi promovează transparenţa în administraţia publică.

Cui se adresează campania:

Tuturor cetăţenilor care au solicitat informaţii de interes public la instituții sau autorități publice, iar aceste entităţi nu au dat curs solicitării în termenul legal.

Dacă ați solicitat informații de interes public unei instituții sau autorități publice sau unei regii autonome care utilizează banii publici, iar aceasta:

nu v-a comunicat în scris răspunsul la solicitare în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii;
SAU
v-a comunicat în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii faptul că va transmite răspunsul în scris în termen de 30 zile şi nu au respectat acest termen legal;
SAU
a răspuns în termenul legal, dar răspunsul comunicat este nemulţumitor sau incomplet.
ŞI
vă încadraţi în termenul de 30 de zile în care se poate promova acţiune în instanţă,

Vă puteţi adresa FACIAS:

 Cu o scrisoare care să conţină:

  1. Copie de pe cererea de solicitare a informaţiilor de interes public cu numărul de înregistrare acordat,
  2. Copie de pe confirmarea de primire a cererii (dacă aceasta a fost transmisă prin poştă),
  3. Răspunsul instituţiei (acolo unde este cazul).

Avocaţii noştri vor redacta GRATUIT ACȚIUNEA şi vă vor trimite cererea de chemare în judecată, urmând ca dumneavoastră să o transmiteți la instanța competentă.

Adresa noastră este: Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B2, Etaj 3, Camerele 318-319, Sector 1, Bucureşti.

IMPORTANT: Plângerea la instanta este scutită de taxă de timbru.

De 10 ani susţinem şi promovăm acţiuni pentru pentru a stopa abuzurile realizate de către instituţiile statului, împotriva propriilor cetăţeni.

Scopul acestei campanii demarate de FACIAS este de a determina autorităţile locale să dea curs principiului transparenţei decizionale şi a dreptului la informare. Statul trebuie obligat să recunoască cetăţenilor dreptul de a primi informaţii de interes public corecte și complet, în termenul prevăzut de lege.

Termenul de desfăşurare al acestei campanii este 23 aprilie-15 mai.

Împreună pentru o administraţie transparentă!

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta la numărul de telefon: 0722 760 851.

Ce înseamnă informaţii de interes public ?

Potrivit Legii 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Informaţiile de interes public se referă sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici şi sunt informaţii pe care orice cetăţean poate și are dreptul să le cunoască. Excepţiile sunt detaliate de Legea nr.544/2001 şi privesc anumite categorii de informaţii din domenii precum: siguranţa naţională, activităţile comerciale, datele personale sau procedurile judiciare.

Exemple de informaţii de interes public:

– numărul persoanelor care au primit locuinţe sociale de la primărie într-o anumită perioadă de timp;
– numărul de angajaţi ai unei instituţii publice, procentele din buget alocate salariilor, cheltuielilor curente şi investiţiilor, într-un anumit an;
– durata medie de soluţionare a unui dosar de pensionare într-un anumit an.

Informaţii care NU vă pot fi furnizate:

1. O parte dintre informaţiile clasificate, respectiv numai informaţiile clasificate din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, precum şi informaţiile clasificate care privesc deliberările autorităţilor şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României.
Informaţiile clasificate se împart în 2 mari categorii:
I. Secrete de stat (informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării);
II. Secrete de serviciu (informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat);

2. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dar numai dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

3. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii (Legea nr.677/2001, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.790 din 12 decembrie 2001 se referă la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date).
În sensul art. 2 lit. c din Legea nr. 544/2001 si in sensul art. 3 lit. a din Legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor personale, constituie informaţie cu privire la datele personale orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

4. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.
Pentru a fi exceptate de la liberul acces, nu este suficient ca informaţiile să privească ancheta penală sau disciplinară. Pentru ca refuzul de comunicare să fie legal, este necesar ca refuzul să fie insoţit de dovezi din care să rezulte că prin publicitatea acelor informaţii se produce una dintre consecinţele prevăzute de lege. Periclitarea rezultatului anchetei, dezvăluirea de surse confidenţiale, periclitarea vieţii/integrităţii corporale/sănătăţii unei persoane. Nu este suficient ca autorităţile/insituţiile publice să facă o simplă afirmaţie că s-ar produce acele consecinţe negative, ci trebuie să facă şi dovada producerii lor.
De asemenea, pentru a se respecta scopul legii, care este comunicarea informaţiilor de interes public şi nu secretizarea lor, este necesar ca autorităţile/insituţiile publice să ia măsurile necesare pentru a comunica informaţiile de interes public într-o formă care să asigure protecţia valorilor la care se referă textul legal (de exemplu, prin acoperirea datelor ce ar periclita acele valori), fără însă a refuza total comunicarea acelor informaţii.

5. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

6. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Cine poate solicita informaţii de interes public?

Orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină poate cere informaţii de interes public.

Cetăţeanul trebuie să-şi motiveze, să-şi justifice cererea?

Nu, cererea nu trebuie justificată. Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi numai din “simplă curiozitate”, întrucât accesul la astfel de informaţii este liber, ceea ce presupune ca ele să se afle la dispoziţia tuturor.

 Cum pot fi aflate informaţiile de interes public:

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Solicitantul trebuie, însă, să suporte  costul serviciilor de copiere a documentelor pe care le cere. În general, acesta trebuie să corespundă costului copiilor efectuate la unităţi care desfăşoară activităţi de fotocopiere.

Termenele legale în care instituţia publică este obligată să răspundă solicitării:

Legea prevede termene de comunicare de: 5 zile, 10 zile şi 30 de zile.
a) În termen de 5 zile de la primirea cererii se comunică în scris refuzul comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia;
b) În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaţii complexe, faptul că ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare;
c) În termen de 30 de zile de la înregistrare se comunică în scris informaţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile.

Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informaţiei echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi, implicit de aplicare a legii liberului acces la informaţiile de interes public.

Căi de atac:

Pentru refuzul nejustificat sau în lipsa unui răspuns, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă sau a refuzului autorităţii, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) cetăţeanul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

Plângerea la instanţă:

Instanţa poate fi sesizată direct cu plangere împotriva refuzului de aplicare a Legii nr. 544/2001. Nu este necesar ca înainte de sesizarea instanţei, să se adreseze o reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii/instituţiei publice.

IMPORTANT! Termenul de sesizare a instanţei este de 30 zile şi începe să curgă de la data expirării termenelor de 5 zile, de 10 zile sau de 30 zile, în care autoritatea/instituţia publică trebuie să comunice refuzul sau informaţia, termene prevăzute în articolul 7 din Legea nr.544/2001.

În lipsa unui răspuns la cererea de informaţii, instanţa trebuie sesizată în termen de 30 zile de la data la care autoritatea/instituţia publică a primit cererea.
Dacă se primeşte un răspuns până la expirarea termenelor de 5, 10, 30 zile, iar acest răspuns este nemulţumitor, termenul de 30 zile pentru sesizarea instanţei începe să curgă de la data primirii răspunsului.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.