Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 stabilește procedura privind acordarea zilelor libere părinților pentru supravegherea copiilor, ca urmare a închiderii temporare a unităților de învățământ.

Părinții care vor să beneficieze de aceste zile libere trebuie să depună o cerere netipizată către angajator. Alături de această cerere, părintele trebuie să prezinte și o declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte din care reiese că acesta nu beneficiează de zile libere în cadrul legii 19/2020 sau de concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și o copie a certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

În contextul actualei legi, părinții vor beneficia pentru fiecare zi liberă, de o indemnizație al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru a beneficia de decontarea sumelor pentru plata acestor indemnizații, angajatorul va depune prin poșta electronică o cerere către agenția pentru ocuparea forței de muncă la care este arondat la cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Alături de acestă cerere, angajatorul va depune și următoarele documente:

  1. Lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
  2. Copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
  3. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declarației este aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  4. Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București au obligația ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poșta electronică să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

© 2022 — FACIAS Toate drepturile sunt rezervate.